RPO eBOK w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Swietajnie

 

„eBOK w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Świętajnie”

Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o.o.. realizuje projekt RPWM.03.01.00-28-0013/20 pn. „eBOK w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Świętajnie”, dofinansowanego ze środków ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Celem Projektu jest rozszerzenie zakresu spraw, które Klienci i osoby przebywające poza terenem zamieszkania będą mogli załatwić przez narzędzia IT oraz wdrażanie ogólnodostępnych eUsług cyfrowych o najwyższych (3, w szczególności 5) poziomach zaawansowania (personalizacja). Projekt polega na wdrożeniu i uruchomieniu eUsług z zakresu działania organizacji Beneficjenta, dla Klientów w tym przedsiębiorców, innych osób załatwiających potrzebne sprawy oraz usługi A2A. eUsługi będą oferować możliwość załatwienia w całości spraw on-line oraz dokonania ePłatności. eUsługi będą dostępne poprzez elektroniczną platformę oraz zintegrowane z Profilem zaufanym i ePuap.

Zaplanowano wdrożenie następujących eUsług:

E-BOK (eUsługa) - Klient będzie mógł zalogować się do swojego konta za pośrednictwem Profilu Zaufanego ePUAP, Węzła Krajowego, które będzie posiadało spersonalizowane informacje. Na swoim koncie każdy z użytkowników będzie miał możliwość:

  1. Wskazania preferencji dotyczących Kanałów Komunikacji, e-mail, SMS, Aplikacji Mobilnej i dotyczących przekazywanych mu informacji.
  2. Analizy własnego, ogólnego salda rozliczeń – w podziale na poszczególne, zdefiniowane przez Zakład, typy rozliczeń, usług lub tytuły rozliczeń;
  3. Wgląd w listę własnych rozrachunków jak również informacji o płatnościach;
  4. Uregulowania aktualnych i zaległych należności zgodnych z danymi rozrachunkowymi za pośrednictwem płatności online.

E-informator - e-komunikator - Umożliwienie wyboru automatycznego przesyłania informacji sieciowych np. o czasowym braku dostaw wody lub zagrożeniach (np. woda niezdatna do picia) oraz sposobu jej realizacji.

E-odczyt - W ramach projektu powstanie usługa rejestrowania stanów urządzenia pomiarowego (urządzeń pomiarowych, w tym wodomierzy), prezentacja aktualnych odczytów stanu urządzenia pomiarowego oraz zlecania dodatkowych usług.

Elektroniczny wniosek e-BOK - Usługa inicjowana przez użytkownika e-portalu (klient). Klienci będą mieli możliwość pobrania formularzy wniosków np. o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków, o wypowiedzenie umowy, ustanowienia pełnomocnika, dezaktywacje konta, itp.

E-zgłoszenie - W ramach projektu powstanie usługa pozwalająca zarejestrować zgłoszenie nieprawidłowości związanych z dostawą wody, odprowadzaniem ścieków lub innymi incydentami.

E-wniosek o montaż urządzenia pomiarowego /podurządzenia pomiarowego - Jest to usługa, dzięki której obywatel ma możliwość złożenia spersonalizowanego wniosku (formularz) o montaż urządzenia pomiarowego. Zwrotnie uzyskuje informacje o terminie montażu i statusie sprawy.

E-wniosek o wymianę /plombowanie licznika/ podurządzenia pomiarowego - Jest to usługa inicjowana przez użytkownika e-BOK (klient). Klient po zalogowaniu do e-BOK (strefa klienta) ma możliwość przygotowania i przekazania wniosku o wymianę/plombowanie urządzenia pomiarowego.

E-faktura - Inicjowana przez Beneficjenta lub przez użytkownika eBOK. Klient po zalogowaniu do e-portalu (strefa klienta) ma możliwość na podstawie pozyskanego poprzez e-usługę zdalnego odczytu lub podanego w formularzu odczytu urządzenia pomiarowego zlecić wygenerowanie e-faktury.

E-rozliczenia. Historia płatności - Spersonalizowana usługa prezentacji rozrachunków dla użytkownika e-portalu (klient).

E-monit - Informowanie o zbliżającej się płatności oraz sposobie jej realizacji.

E-wezwanie do zapłaty - Na podstawie spersonalizowanych zgromadzonych danych analizuje się stan należności, generując w razie potrzeby i przesyłając wezwanie do zapłaty.

E-nota odsetkowa - Na podstawie spersonalizowanych zgromadzonych danych system analizuje stan, dodatkowo dokonuje analizy płatności przeterminowanych generując w razie potrzeby i przesyłając na jego konto w e-BOK notę odsetkową.

E-warunki techniczne - Usługa obsługi wniosku o wydanie warunków technicznych i przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Użytkownik (mieszkaniec, inwestor) ma dostęp online do interaktywnego formularza wniosku poprzez wskazanie na mapie miejsca/obszaru, dla którego istnieje możliwość przyłączenia się do sieci wod/kan. Użytkownik (mieszkaniec, inwestor) ma możliwość złożenia wniosku o warunki techniczne i przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

E-usługa - udzielenie informacji publicznej - Rozpatrywanie wniosków dotyczącego udostępnienia informacji publicznej, np. dotyczących zapytania o wyniki badania jakości wody.

E-mapa branżowa - Usługa dostępu do danych sieci wodociągowo – kanalizacyjnych (e-siec) - Usługa dostępu do danych o przyłączach (eprzyłącza) Serwis prezentujący aktualny przebieg sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na mapie eGIS wraz z informacją o średnicy przewodu. Serwis wspiera potencjalnych inwestorów, którzy chcą podłączyć się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej lub wybudować nowe przyłącza do swoich nieruchomości. Użytkownik będzie mógł sobie zmierzyć na mapie w eGIS długość potencjalnej sieci, jaką będzie musiał zaprojektować, aby podłączyć się do sieci.

E-inwestycje - Usługa prezentująca na mapie eGIS planowane obszary rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz koncepcję przebiegu planowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Informacja dla potencjalnych inwestorów czy obszar, w jaki zamierza inwestować będzie uzbrojony w media oraz dla mieszkańców nieposiadających kanalizacji czy będzie można się podłączyć do sieci i w jakim terminie.

E-strefy ochrony - Wizualizacja obszarów specjalnych – stref ochrony ujęć wody pitnej. Użytkownik (mieszkaniec, inwestor, projektant lub przedstawiciel urzędu) ma dostęp online do mapy obrazującej przebieg granic stref pośrednich i bezpośrednich ochrony ujęć wody. Użytkownik ma możliwość nawigacji oraz zlokalizowania stref ochrony ujęć wody na interesującym go obszarze, a następnie wydrukowania formularza mapy lub utworzenia pliku z mapą. Użytkownik ma możliwość interaktywnego, graficznego przetwarzania formularza z danymi na mapie poprzez ”wrysowanie” swoich informacji.

E-straż - Usługa prezentująca np. lokalizacje hydrantów ppoż. dla straży pożarnej i innych służb, przedsiębiorców, mieszkańców, według uprawnień. Założenie przewiduje, że niektóre jednostki, służby, np. Ochotnicze Straże Pożarne, formalnie nie będące administracją, traktowane jako organizacje pozarządowe, mogą nie być wyposażone w możliwości integracji, wtedy będą miały możliwość skorzystania z dostępnej eUsługi.

E-awaria - W ramach usługi obywatel może przeglądać lokalizacje aktualnych miejsc – budynków/adresów lub obszaru gdzie występują przerwy w dostawie wody (w tym awarie) i/lub wystąpią planowane przerwy w dostawie wody.